งานประชุมผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรในการสร้างความร่วมมือการจัดกิจกรรม ระบบการรวมซื้อ (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย)

 งานประชุมผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรในการสร้างความร่วมมือการจัดกิจกรรม

 ระบบการรวมซื้อ (ผู้ซื้อ-ผู้ขาย พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย) "DE Win-Win SME”

 เพื่อช่วยกระตุ้น การซื้อ การขาย และระบายสต๊อก ของสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หลังเหตุการณ์โควิด-19

 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 203

 ณ โรงแรมเซ็นทาราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์การจัดประชุม

  •  เพื่อนำเสนอแนวคิด แผนงานและการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ให้หน่วยร่วมได้ทราบ
  • เพื่อสร้างทางการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ด้านตลาดออนไลน์ในสินค้าของสามาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  • เพื่อสร้างแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในเครือข่ายของพันธมิตร เพื่อได้แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของสมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยอย่างตรงความต้องการ

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับหลังการประชุม

  • ให้หน่วยร่วมได้ทราบถึงแนวคิด แผนงานและการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
  • ได้แนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยอย่างตรงความต้องการ
  • ได้การบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในเครือข่ายของพันธมิตรที่เข้าร่วมประชุม
  • โครงการได้รับความสนใจและความร่วมมือที่จะผลักดันในเกิดผลสำเร็จในการดำเนินการ